فایل ارائه روشی تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد و کارایی شرکت های گاز

ارائه روشی تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد و کارایی شرکت های گاز
کلمات کلیدی:ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی,ارزیابی عملکرد سازمانی چیست,ارزیابی عملکرد سازمان چیست,ارزیابی عملکرد سازمان,شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها,مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی,پایان نامه ارزیابی عملکرد,پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی,پایان نامه ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی ahp،bsc و topsis
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعی


هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد سازمانها با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی Neuro-DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

چکیده

توسعه شهرک های صنعتی یک سیاست مهم در بسیاری از کشورها می باشد زیرا پیشرفت این شهرک ها منجر به تقویت صنعت و اقتصاد کشور می گردد. شناخت آماری و رتبه بندی شهرک ها و نواحی صنعتی برای بهبود توسعه صنایع ضروری می باشد. لذا در این پژوهش کارایی 25 شهرک صنعتی واقع در استان مازندران با استفاده از مدل DEA ، CCR خروجی-محور و همچنین رتبه ی هر یک از واحدهای کارا با استفاده از مدل AP در سال 90 و 91 محاسبه گردیده است. سپس با استفاده از روش ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) ، یک شبکه عصبی مصنوعی به جهت توانایی آن در پیش بینی و تحلیل کارایی و رتبه بندی واحد ها در سال 91 به کار گرفته شده است. در نهایت مقایسه ای میان دو روش در سال 91 انجام شده است.

ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت کارایی در پیشبرد اهداف یک سازمان ، بررسی همه جانبه آن به ویژه تحلیل ابعاد ریاضی آن به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد ، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد . لذا محاسبه ی کارایی، ارزیابی و رتبه بندی تمام شعب و ادارات زیر مجموعه یک خدمت یا صنعت امری ضروری است ، و لازم است حداقل سالی یکبار عملکرد آنها را بر اساس اصول علمی مورد ارزیابی قرار داد. آشنایی با مزایای صنایع کوچک، ما را با اهمیت و جایگاه شهرک ها و نواحی صنعتی آشنا خواهد کرد.

شرکت های کوچک از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار بوده و کار آفرینی، خلاقیت و نوآوری بیشتری در آنها صورت می -پذیرد. این شرکت ها راحت تر می توانند خود را با تغییرات پرشتاب محیطی تطابق داده و نسبت به مولفه های محیطی همچون عوامل اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، سیاسی و قانونی سریعتر واکنش نشان دهند. علاوه براین صنایع کوچک عامل جذب و اشتغال بخش عظیمی از جمعیت کشور ها و آموزش و تربیت نیروی کار ماهر هستند. تامین نیروی انسانی متخصص برای شرکت های بزرگ ، غالبا ً توسط صنایع کوچک صورت می گیرد . این مسئله به صورت یکی از مشکلات کنونی این گونه بنگاه ها درآمده است، زیرا غالب افراد متخصص پس از کسب تجربه در شرکت های کوچک ، جذب صنایع بزرگتر و جذابتر می شوند.

از آنجا که صنایع کوچک در مقایسه با صنایع بزرگ، باسرمایه کمتری می توانند ایجاد اشتغال کنند، تعداد مشاغلی که این دسته از شرکت ها ایجاد می کنند بیشتر از شرکت های بزرگ است. جذب و پذیرش کارکنان با شرایط خاص در این بنگاه ها با سهولت بیشتتری صورت می گیرد. این شرکت ها توانسته اند امکان اشتغال برای افراد جوان، سالمندان، زنان، کارکنان پاره وقت و حتی افراد معلول نیز فراهم کنند.در این گونه بنگاه ها به راحتی می توان بدون نیاز به برنامه ریزی و تغییرات گسترده در ساختار، گروه های میان وظیفه ای یا گروه های کاری با ترکیبی از متخصصان مختلف را گردهم آورد.هزینه ی بیرون آمدن از صنعت برای این گونه شرکت ها در مقایسه با شرکتهای بزرگ کمتر است از این رو بسیاری از کشور های جهان توجه خاصی به این گروه از بنگاه ها دارند و با مطالعه و بررسی در مورد مسائل و مشکلات آن-ها سعی در استفاده از مزیت های گوناگونی دارند که این شرکت ها ایجاد می کنند. در این راستا فراهم کردن محیط یا بستر توسعه ی صنعتی، نخستین الزام در گذار به توسعه-ی این نوع صنایع می باشد. حرکت در این مسیر در گروی اجرای فرآیند (شناخت، برنامه ریزی، اقدام و اصلاح ) به صورت مستمر و دوره ای می باشد.


لذا شهرک های صنعتی نقشی اساسی در پیشبرد مقاصد شرکت شهرک های صنعتی استان ها و به دنبال آن سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور ایفا می کند. لذا با شناخت آماری شهرک ها و رتبه بندی آنها و مقایسه نتایج حاصله با اهداف و چشم اندازهای شرکت، امکان بررسی عملکردی، میسر می گردد که آن هم به نوبه ی خود در جهت تدوین راهکار های موثر برای حرکت در مسیر توسعه بخش صنعت به کار می آید. بدیهی است که وجود کارایی مناسب در شرکت شهرک های صنعتی هر استان ، موجب بهبود وضعیت سازمان خواهد شد و این مهم جز با ارزیابی دقیق و صحیح واحد های تحت پوشش میسر نخواهد شد.

فهرست مطالب

1- مقدمه و كليات 2

1-1- مقدمه 2

1-2- تشریح و بیان موضوع 4

1-3- ضرورت انجان تحقیق 5

1-4- فرضیات تحقیق 7

1-5- اهداف اساسی از انجام تحقیق 7

1-6-محدودیت های انجام تحقیق 7

1-7- محتوای تحقیق 8


2- ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 10

2-2- ارزیابی عملکرد 10

2-2-1- مقدمه 10

2-2-2- پیشینه ارزیابی عملکرد و بررسی دیدگاه های مختلف 11

2-2-3- معیارها و تکنیک های ارزیابی و اندازه-گیری عملکرد 13

2-2-3-1- معیارهای ارزیابی عملکرد 13

2-2-3-2- تکنیک های شناخته شده در ارزیابی عملکرد 14

2-2-3-3- تکنیک های اندازه گیری عملکرد 20

2-3- معرفی DEA ، ANNs و Neuro/DEA 24

2-3-1- معرفی اجمالی DEA 26

2-3-1-1- مدل نسبت CCR 27

2-3-1-2- روش اندرسون-پیترسون 28

2-3-2- معرفی ANN 28

2-3-2-1- آموزش شبکه 29

2-3-2-1-1- الگوریتم های یادگیری شبکه 30

2-3-2-2- تناسب انتخاب ساختار با موضوع مساله 31

2-3-2-3- ساختار شبکه های عصبی 33

2-3-2-3-1- شمای کلی 38

2-3-2-4- چگونگی پردازش اطلاعات در واحد های پردازشگر 39

2-3-2-5- شبکه های پرسپترون 43

2-3-3- مدل ترکیبی شبکه های عصبی و تحلیل پوششی داده ها (Neuro/DEA) 43

2-3-3-1- خواستگاه استفاده از مدل ترکیبیNeuro-DEA 43

2-4- پیشینه تحقیق 45


3- روش تحقیق

3-1- مقدمه 51

3-2- جامعه آماری 51

3-3- شیوه گرد آوری اطلاعات 51

3-4- مراحل انجام تحقیق 51

3-5-مدل های تحلیل پوششی داده ها 53

3-5-1- مدل های ورودی محور 53

3-5-1-1-مدل مضربی CCR ورودی محور 53

3-5-1-2-مدل پوششی CCR ورودی محور 54

3-5-2-مدل های خروجی محور 55

3-5-2-1-مدل مضربی CCR خروجی محور 56

3-5-2-2- مدل پوششی CCR خروجی محور 56

3-6- ارزیابی و تحلیل کارایی شرکت شهرک های صنعتی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها(DEA) (مدل مضربی CCR خروجی محور) 56

3-7- روش اندرسون-پیترسون برای رتبه بندی واحد های کارا 58

3-8- دلایل استفاده از مدل CCR در مقایسه با مدل BCC 59

3-9- دلایل استفاده از مدل خروجی محور در مقایسه با مدل ورودی محور 60

3-10- ساختار شبکه 60

3-11- الگوریتم تحلیل کارایی 63


4- محاسبات و یافته های تحقیق

4-1- معرفی حوزه تحقیق 66

4-1-1- سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 66

4-1-2- معرفی استان مازندران 68

4-2- نتایج تحقیق 70


5- نتيجه‌گيري و پیشنهادات

5-1- نتيجه گيري 79

5-2- تحقيقات آتي 79

فهرست اشکال

شكل (‏2 1) روش وصل نقاط حدی 23

شكل (‏2 2) یک واحد تصمیم گیرنده به همراه ورودی و خروجی ها 27

شكل (‏2 3) مشخصات یک واحد تصمیم گیرنده 27

شكل ( ‏2 4) نرون تک ورودی 34

شكل (‏2 5) نرون با بردار ورودی 35

شكل (‏2 6) شبکه تک لایه با S نرون 36

شكل (‏2 7) فرم فشرده شده یا ماتریسی شبکه تک لایه با S نرون 36

شكل (‏2 8) شبکه پیش خور دو لایه 37

شكل (‏2 9) فرم ساده شده شبکه پیش خور دو لایه میانی 38

شكل (2 10) پرسترون تک لایه 42

شكل (‏3 1) ورودی و خروجی های شهرک صنعتی jام 56

شكل (‏3 2) فلوچارت الگوریتم تحلیل کارایی 64

شکل(4-1) مقایسه کارایی محاسبه شده توسطDEA وNeuro-DEA 74

شکل(4-1) مقایسه رتبه بندی انجام شده توسطDEA وNeuro-DEA 74

فهرست جداول

جدول (‏2 1) تفاوت های دو نگرش نوین و سنتی ارزیابی عملکرد 12

جدول (‏2 2) ماتریس ارزیابی عملکرد 16

جدول (2-3) توابع محرک با علائم قراردادی 34

جدول (2-4) نتایج تحقیقات موجود در مقاله ، تحلیل کارایی فنی پالایشگاه های نفت کشور 45

جدول (‏3 1) شهرک های صنعتی مورد بررسی و مطالعه پژوهش 51

جدول (‏3 2) مشخصه های متغیر های تصمیم 56

جدول (‏3 3) پارامتر های مدل بر حسب مشخصه های تعریف شده 57

جدول (‏3 4) متغیر های تصمیم 57

جدول (‏3 5) ساختار شبکه مورد استفاده در الگوریتمNeuro-DEA 60

جدول (‏3-6) درصد تغییرات ورودی ها و خروجی های هر شهرک صنعتی 61

جدول (‏4 1) کارایی محاسبه شده توسط DEA در سال 90 و 91 و کارایی پیش بینی شده توسط Neuro-DEA در سال90 71

جدول (‏4 2) رتبه بندی واحدها توسط DEA در سال 90 و 91 و رتبه بندی پیش بینی شده توسط Neuro-DEA در سال 91 72

جدول (‏4 3) میانگین کارایی واحد ها در ده اجرای شبکه عصبی 74

جدول (‏4 4) معیارهای ورودی و خروجی مربوط به هر شهرک صنعتی در سال 91 75

جدول (‏4 5) معیارهای ورودی و خروجی مربوط به هر شهرک صنعتی در سال 91 76ادامه مطلب و دریافت فایل

جزوه حقوق اساسی تطبیقی دکتر گرجی:جزوه حقوق اساسی تطبیقی,دکتر گرجی,

برآورد میزان تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان به منظور بهره‌مندی از محصولات ارگانیک: کاربرد روش دو مرحله‌ای هکمن (نمونه پژوهشی: خیار ارگانیک استان مازندر:محصولات ارگانیک,روش دو مرحله‌ای هکمن,خیار ارگانیک استان مازندران,برآورد میزان تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان به منظور بهره‌مندی از محصولات ارگانیک کاربرد روش دو مرحله‌ای هکمن

نگاهی به تاریخ 60 ساله دوربین های عکسبرداری فوری:عکس,عکاسی در ایران,دوربین عکسبرداری,انواع دوربین عکاسی,نگاهی به تاریخ 60 ساله دوربین های عکسبرداری فوری,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق رشته هنر

بررسی جرم قتل در حقوق کیفری ایران:قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی,عناصر قتل در حكم شبه عمد,قتل در حكم شبه عمد,تعریف جرم شبه عمد,قتل در حقوق کیفری,جرم قتل در حقوق کیفری ایران,دانلود تحقیق جرم قتل,دانلود تحقیق قتل در حقوق کیفری

نقش زنان در دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و تاثیر آن بر خوانواده و جامعه:نقش زنان در توسعه پایدار,نقش زنان در محیط زیست,مشارکت زنان در محیط زیست,نقش آفرینی زنان در محیط زیست و تاثیر آن بر خوانواده و جامعه,نقش زنان در دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و تاثیر آن بر خوانواده و جامعه,دانلود پایان نامه محیط زیست,دانلود پایان نامه رشته محیط زیست

دانلود پایان نامه رشته علوم ارتباطات اجتماعی با عنوان اخلاق رسانه ای:رسانه های زرد,اخلاق در رسانه,تاریخچه اخلاق رسانه ای,اصول اخلاق روزنامه نگاری,دانلود پایان نامه رشته علوم ارتباطات اجتماعی,دانلود پایان نامه رشته علوم ارتباطات,اخلاق رسانه ای,دانلود پایان نامه اخلاق رسانه ای

نمودارهای كنترل فرایند و زنجیره تحویل:زنجیره تحویل,ژنتیك الگوریتم,كنترل آماری فرایند,زنجیره های ماركوف,نمودار كنترل T2 هتلینگ,طراحی اقتصادی و آماری,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,fileina,خرید مقاله و تحقیق صنایع

بررسی روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد با تشریح مدل های ارزيابی عملكرد:روش ارزیابی متوازن,سیستم ارزیابی عملکرد,مدل های ارزيابی عملكرد,ويژگيهای نظام ارزيابی عملكرد سازمانی کارآمد,پایان نامه ارزیابی عملکرد,روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد,توازن در ارزیابی متوازن,پایان نامه کارت امتیازی متوازن

فلسفه آفرینش جهان خلقت:توحید افعالی,جهان خلقت,حق مداری جهان,دانلود مقاله فلسفه آفرینش جهان خلقت,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه,خرید پروژه و پایان نامه,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل

مبانی نظری ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانک تجارت:مبانی نظری ارزیابی عملکرد,مبانی نظری ارزیابی عملکرد بانکها,مبانی نظری ارزیابی عملکرد حسن میرزایی اهرنجانی,پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد,پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد بانکها,شاخص ارزیابی عملکرد بانک,شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها,شاخص های ارزیابی عملکرد بانک ها,شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک